Uskonnolinen manipulointi

Alkukesän 2016 aikana julkaisemani blogikirjoitukset uskonnollisesta manipuloinnista seurailevat Luna Lindseyn kirjan "Recovering Agency: Lifting The Veil of Mormon Mind Control" rakennetta höystettynä omilla huomioillani ja lainauksilla käytettävissä olleista muista lähteistä. Itse aiheesta voisi kirjoittaa kokonaisia kirjoja, jotka uppoutuisivat vielä syvällisemmin MAP-kirkon manipulointitekniikoiden nyansseihin ja vaikutuksiin jäsenten mielissä. Psykologia tällä alalla on vielä verrattain nuorta ja ensimmäisiä ajattelunmuokkaus ja aivopesumenetelmiä arvioivia tutkimuksia on tehty vasta Korean sodan jälkeen reilut 50 vuotta sitten. Valitettavasti uskonnollista manipulointia ja ihmisten hyväksikäyttöä ei vielä ole tunnistettu laajamittaiseksi ongelmaksi sosiaalityössä eivätkä sosiaalityöntekijät, joitain harvoja psykologeja ja psykoterapeutteja lukuunottamatta, vielä ymmärrä kuinka paljon pahaa yleisesti positiiviseksi ilmiöksi käsitetty uskonto voi saada aikaan.

Blogisarjassani pintaraapaisun käytetyistä uskonnollisista manipulointitekniikoista saivat:
 1. Rakkauspommitus: Ystävällisyyttä, imartelua, ylistystä ja kiintymystä käytetään houkuttelemaan potentiaalisia uusia jäseniä sekä pitämään kiinni jäsenistä, jotka eivät ole niin innokkaita tai ajattelevat lähtemistä.
 2. Itsetietoisuuden horjuttaminen: Esteet, jotka estävät uusien uskomusten hyväksymisen, revitään alas. Alttiita kohteita ovat myös henkilökohtaisten kriisien horjuttamat sekä lapset joille ei vielä ole muodostunut vahvaa itsetietoisuutta.
 3. Harhauttaminen: Valheilla, tiedon pimittämisellä ja kulissiaktiviteeteillä peitellään vikoja ja omituisuuksia ryhmän opeista, toimintatavoista, johtajista ja historiasta. Tietoa annetaan vasta kun jäsenet ovat edenneet tarpeeksi pitkälle.
 4. Pyhä tiede: Ideologialla ja johtajalla ainoastaan on oikea totuus. Jäsenten tulee etsiä vastauksia ainoastaan yhteisön määrittelemistä lähteistä. Opillinen logiikka on erehtymätön, johtajat ovat kritiikin yläpuolella ja ne jotka kritisoivat johtajia tai oppia ovat moraalittomia.
 5. Mystinen manipulointi: Yliluonnolliset voimat ovat todellisia. Yhteisö elää korkeampaa tarkoitusta varten. Päämäärä pyhittää keinot. Tapahtumat ja kokemukset lavastetaan ja manipuloidaan yliluonnollisen oloisiksi johtajan ja oppien todistamiseksi. 
 6. Miljöökontrolli: Informaation saantia ja ympäristöä kontrolloidaan tiukasti. Juoruilua, kyseenalaistamista ja kritiikkiä säännellään jyrkästi ja pääsyä ulkopuolisiin tietolähteisiin, etenkin sellaisiin jotka kyseenalaistavat yhteisöä, yritetään rajoittaa. 
 7. Tasovaatimukset: Yhteisölle on asetettu mahdottomat moraalisäännöt. Aluksi säännöt tuntuvat saavutettavilta, mutta rimaa korotetaan jatkuvasti ylläpitäen jatkuvaa riittämättömyydentunnetta. 
 8. Olemassaolon häivyttäminen: Yksilöä uhkaa vakavat seuraukset, jos hän ei ole kelvollinen, epäilee tai lähtee yhteisöstä. Elämä, ikuinen sielu, itsetunto, tunto omasta hyvyydestä sekä identiteetti riippuvat yhteisön määrittelemästä tasapainosta. 
 9. Oppi yli yksilön: Yksilö on alisteinen yhteisölle, johtajille ja opeille. Henkilökohtaisista haluista, tavoitteista ja arvoista tulee moraalittomia jos ne ovat ristiriidassa yhteisön normien kanssa. 
 10. Ladattu kieli: Sanoille määritellään uusia merkityksiä ja uusia sanoja lisäillään. Toiset sanat kielletään tai niitä ei käytetä. Tämä vaikuttaa kykyyn ajatella sekä tekee kommunikoinnin yhteisön ulkopuolisen maailman kanssa vaikeammaksi. 
 11. Totalistinen uudelleen määrittely: Tilanteet, ajatukset ja/tai tunteet tulkitaan uudelleen siten, että ne tukevat organisaation tavoitteita. Tätä hyödynnetään jatkuvasti todisteena ideologian oikeellisuudesta, tukahduttamaan epäilyksiä ja hiljentämään ulkopuolisia. 
 12. Ajatuksenpysäytyskliseet: Lyhyet fraasit, patenttivastaukset, metaforat ja tunteelliset reaktiot istutetaan jäsenistöön epäilysten tukahduttamiseksi. Epäilykset ja kysymykset sammutetaan automaattisesti. 
 13. Sosiaalinen paine: Sosiaalista hyväksyntää ja hyljeksintää käytetään palkitsemaan ja paimentamaan. Jäsenet pyrkivät pakonomaisesti sopeutumaan.
 14. Teot johtavat uskoon: Toiminta synnyttää tekoihin liittyviä uskomuksia.
 15. Julkiset sitoumukset: Sitoumukset ilmaistaan ääneen. Julkiset uskontunnustukset voimistavat uskoa ja sitoutumista yhteisöön.
 16. Riippuvuuksien synnyttäminen: Jäsenestä tulee riippuvainen yhteisöstä fyysisesti, emotionaalisesti, sosiaalisesti, henkisesti ja/tai muiden tarpeiden suhteen. 
 17. Mustavalkoinen ajattelu: Ajattelussa ja moraalikysymyksissä vaihtoehdot rajataan kahteen: Hyvä vs. Paha, Rakkaus vs. Viha, Vahvuus vs. Heikkous, Nöyrä vs. Ylpeä jne. 
 18. Elitismi: Yhteisön jäsenet ovat valittuja, erityisasemassa maailmassa. 
 19. Me vastaan muut: Tämä on eräänlaista mustavalkoista ajattelua, jossa ulkopuoliset, entiset jäsenet ja kriittisesti yhteisöön suhtautuvat nähdään vihollisina ja vastustajina. Erityisesti ryhmään kriittisesti suhtautuvat leimataan pahoiksi, harhaoppisiksi, pahantahtoisiksi, vihamielisiksi, sokeiksi, harhautetuiksi ja huijatuiksi. Kritiikki nähdään usein hyökkäyksenä yhteisöä ja sen jäseniä vastaan. 
 20. Epäsuorat ohjeet: Jotkin vaatimukset ja rajoitukset esitetään vihjailemalla suorien ohjeiden sijaan. Loogiset elementit johtopäätöksille annetaan, mutta johtopäätöksen tekeminen jätetään jäsenelle. Johtajat voivat näin ollen kieltää koskaan antaneensa jäsenille kyseenalaisia ohjeita. 
 21. Leimautuminen ja esimerkit: Niitä jotka käyttäytyvät oikein tai väärin käytetään esimerkkeinä. Toivottu käytös voidaan päätellä näin kerrotuista tarinoista ilman suoraa käskyä. Tarinat voivat olla lavastettuja tai suoranaisia valheita seurausten havainnollistamiseksi. Ihmisen mieli reagoi voimakkaasti tarinoihin ja näin ne inspiroivat sosiaalista painetta. 
 22. Tunne voittaa järjen: Tunteita korostetaan ja suositaan päätöksenteossa. Järjen käyttöä vähätellään. Oppia opetetaan usein tunteellisesti ladatuilla tarinoilla, joita kerrotaan kyynelehtien tai pehmeillä äänenpainoilla. 
 23. Istutetut fobiat: Pelkoja istutetaan jäsenten mieliin. Ne voivat olla kuviteltuja, todenperäisiin tai liioiteltuihin seurauksiin perustuvia tai keinotekoisesti ryhmäpaineella luotuja. 
 24. Transsi- ja dissosiatiiviset tilat: Kriittisen ajattelun taitoa heikennetään säännöllisesti kehottamalla jäseniä vastaanottaviin tajunnan tiloihin. Muuntuneen tajunnan tilat voivat tuntua miedoilta ja normaaleilta kuten esimerkiksi paastoaminen (nälkä), tylsistyminen (pitkä paikallaan istuminen), keskittyminen (meditaatio/rukoileminen) tai väsymys (vähäinen uni). 
 25. Ajanhallinta: Jäsenelle jätetään vähän tai ei ollenkaan aikaa kyseenalaistaa uskomuksia, ystävystyä ulkopuolisten kanssa tai tutkia elämää yhteisön ulkopuolella. Aika kuluu yhteisöön liittyvissä aktiviteeteissa, joihin osallistumiseen kannustetaan ja velvoitetaan, ja jotka usein täyttävät lähes kaiken vapaa-ajan. 
 26. Kaksiteräisyys: Jäsen joutuu pettämään oman rehellisyytensä tai yhteisön odotukset. 
 27. Uhrin syyllistäminen: Johtajat, oppi ja yhteisö ovat täydellisiä. Kaikki epäonnistumiset ja petetyt lupaukset ovat lopulta jäsenen oma vika. 
 28. Syyllisyys ja häpeä: Syyllisyyden ja häpeän kierre syntyy tukahdetuista epäilyksistä, sosiaalisesta paineesta ja epäonnistumisesta mahdottomien vaatimusten saavuttamisessa. 
 29. Ripittäytyminen: Yksilö avautuu johtajille ripittäytymällä, mikä murtaa yksityisyyden. Onnistunut synninpäästö tarjoaa väliaikaista helpotusta, mikä lisää luottamusta ja omistautumista. Jäseniä motivoi tottelevaisuuteen halu vältellä ripittäytymistä. 
 30. Euforian käynnistys: Euforiset tuntemukset yhteisön toimintaan osallistumisesta ja jäsenen ihanteiden saavuttamisesta motivoi toivottuun käyttäytymiseen ja vähentää epäilyksiä todistaen jäsenelle yhteisön oikeellisuudesta. 
 31. Jäsenhankinta: Jäseniä rohkaistaan kertomaan opeista ulkopuolisille. Tämä ei ainoastaan ylläpidä tai kasvata jäsenmäärää, mutta myös helpottaa kognitiivista dissonanssia, kuluttaa aikaa ja tarjoaa mahdollisuuksia julkisiin uskonilmauksiin.
Esimerkkinä manipulointitekniikoiden käytöstä, siitä miten yhdistellään MAP-kirkon oppimateriaaleissa, teksteissä ja johtajien puheissa, löytyy "Saarnatkaa minun evankeliumiani" lähetystyöoppaasta. Tässä ote oppaan sisältämässä pelastussuunnitelmaa käsittelevässä oppiaiheessa höystettynä hakasulkeisiin kuinka tekstin lauseet sisältävät yllämainittuja manipulointitekniikoita:
Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset Jumalan lapsista, jotka tulivat maan päälle. [Elitismi] Jumala loi Aadamin ja Eevan ja asetti heidät Eedenin puutarhaan.[Miljöökontrolli] Aadam ja Eeva luotiin Jumalan kuvaksi, ja he saivat liha- ja luuruumiin. [Leimautuminen] Ollessaan puutarhassa Aadam ja Eeva olivat edelleen Jumalan edessä ja olisivat voineet elää ikuisesti. [Euforia, Rakkauspommitus, Mystinen manipulointi] He elivät viattomuudessa, ja Jumala huolehti heidän tarpeistaan. [Riippuvuuden synnyttäminen, Pyhä tiede]
Eedenin puutarhassa Jumala antoi Aadamille ja Eevalle heidän tahdonvapautensa. [Ladattu kieli] Hän antoi heille käskyn, etteivät he saa syödä kiellettyä hedelmää eli hyvän- ja pahantiedon puun hedelmää. [Tasovaatimukset, Mijöökontrolli] Tuon käskyn noudattaminen tarkoitti sitä, että he saisivat jäädä puutarhaan, mutta eivät voisi edistyä kokemalla vastakohtaisuutta kuolevaisuudessa. He eivät voisi tuntea iloa, koska he eivät voisi kokea surua ja tuskaa. [Kaksiteräisyys, Harhautus, Epäsuorat ohjeet, Oppi yli yksilön]
Saatana houkutteli Aadamia ja Eevaa syömään kiellettyä hedelmää, [Me vastaan muut] ja he päättivät tehdä niin. [Totaalinen  uudelleen määrittely, Pyhä tiede] Se oli osa Jumalan suunnitelmaa. Valintansa vuoksi [Uhrin syyllistäminen] heidät karkotettiin puutarhasta ja fyysisesti pois Jumalan kasvojen edestä.[Häpeä, Sosiaalinen paine] Tätä tapahtumaa sanotaan lankeemukseksi.[Ladattu kieli] Joutuminen pois Jumalan edestä on hengellinen kuolema. Aadamista ja Eevasta tuli kuolevaisia – fyysisen kuoleman eli ruumiin ja hengen eron alaisia.[Mystinen manipulointi, Olemassaolon häivyttäminen] He voivat nyt kokea sairauksia ja kaikenlaisia kärsimyksiä.[Istutetut fobiat] Heillä oli moraalinen tahdonvapaus eli kyky valita hyvän ja pahan välillä.[Mustavalkoinen ajattelu] Näin heidän oli mahdollista oppia ja edistyä.[Tasovaatimukset, Kaksiteräisyys] Näin heidän oli myös mahdollista tehdä vääriä valintoja ja syntiä. [Syyllistäminen ja Häpeä] Lisäksi he voisivat nyt saada lapsia, joten loput Jumalan henkilapsista voisivat tulla maan päälle, saada fyysisen ruumiin ja olla koeteltavina. [Mystinen manipulointi, Pyhä tiede, Ajatuksenpysäytysklisee] Vain tällä tavoin Jumalan lapset voisivat edistyä ja tulla Hänen kaltaisikseen.[Oppi yli yksilön, Leimautuminen ja esimerkit]
Yllä lainaamani pätkä on osa mormonismin ydinoppia ja se on kuorrutettu uskonnollisella manipuloinnilla. Saarnatkaa minun evankeliumiani jatkaa samalla linjalla sivu sivun jälkeen ja se opastaa nuoria lähetyssaarnaajia kädestä pitäen kertomaan tätä manipulatiivista tarinaa yhä uudelleen ja uudelleen kaikille, jotka vain suinkin pysähtyvät kuuntelemaan. Jäsenet itsessään eivät luonnollisesti pysty näkemään tai tunnistamaan tarinaa manipulatiiviseksi, sillä kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja ymmärtämiseksi jäsenen tulisi siirtää itsensä ulos mormonismin kuplasta, perehtyä psykologiseen tutkimusmateriaaliin, ymmärtää aiheeseen liittyvät mielenprosessit ja kuinka altis ihminen on itsepetokselle. Yksittäin esiintyessään yllä kuvatut manipulointitekniikat tuskin toimisivat, mutta yhdistettynä yhdeksi kokonaisuudeksi ne muodostavat voimakkaan ajattelunmuokkausmekanismin, jolla manipulointitekniikoita tuntematon uhri saadaan uitettua rysään. Oman mielen heikkouksien tunnistaminen ja jonkinasteinen ymmärrys erilaisista vaikutusmenetelmistä ylläpitää "manipulointitutkaa" vaaran osuessa kohdalle. Tällä erää päätökseen saamani uskonnollista manipulointia käsittelevä kirjoitussarjani käsittelee aihetta MAP-kirkon viitekehyksessä, mutta samat tekniikat ovat käytössä lukemattomissa muissa uskonyhteisöissä. Manipulointitekniikat ovat jalostuneet vuosituhansien aikana ja useat näistä ovat sisällytettynä jo Raamatun teksteihin. Vaikka kirjoitussarja havainnollistaa manipulointitekniikoita, kuten Luna Lindseyn kirjakin, mormonikirkossa niin vastaavat elementit on helppo tunnistaa Jehovan Todistajien, helluntailaisten, vanhoillislestadiolaisten, muslimien tai monista muista yhteisöistä. Kaikki yhteisöt eivät käytä manipulointitekniikoita yhtä voimakkaasti ja joidenkin yhteisöjen kohdalla vain osa on käytössä. Manipulointi- ja aivopesumenetelmät ovat universaaleja ja ne toimivat vain jos niistä ei ole tietoinen.

Itsensä haitallisen yhteisön, MAP-kirkon tai jonkin muun liikkeen, otteesta jo irtaantuneet toivotan tervetulleeksi aikuisten maailmaan, jossa valmiit vastaukset eivät putoa hengellisten auktoriteettien suusta. Lähtöä harkitseville todettakoon: alkuun matka voi olla pelottava, mutta sitä ei tarvitse tehdä yksin. Monet ovat jo matkansa aloittaneet ja tukea omaan askellukseensa saa ja kannattaa hakea mm. Uskontojen Uhrien tuki ry:n kautta. UUT:n vertaistukiryhmiin ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat tarvitsevansa apua, ei tarvitse olla jäsen osallistuakseen. Jos koet ongelman erityisen vaikeaksi niin UUT:n kautta löytyy myös uskonyhteisönsä jättävien ongelmia ymmärtäviä psykoterapeutteja ja psykologeja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti