torstai 12. marraskuuta 2015

Uskonnollinen väkivalta - Syrjintä

Wikipedian mukaan syrjintä on "eleellinen kiusaamisen muoto" ja kun siihen liitetään uskonnollinen viitekehys se täyttää uskonnollisen väkivallan tunnusmerkit.

Suomen perustuslaki 6§:
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
Homo- ja biseksuaalien kiusaaminen ja heihin kohdistettu uskonnollinen väkivalta ovat yleisiä ilmioitä monissa uskonnollisissa liikkeissä. Monissa kristillisissäkin liikkeissä "Jumala vihaa homoja" ja itse akti nähdään vakavana syntinä.

Viime viikkoinen MAP-kirkon linjaus ryhtyä syrjimään homo- ja biseksuaalisten vanhempien lapsia toiminnoissaan tarjoaa kaikessa julmuudessaan kuitenkin maailmaan viime vuosikymmenten syvimpään painuvan pohjanoteerauksen. Joidenkin fanaattisten mormonien mielestä oikeutettukin käytäntö kohdistuu juuri niihin yhteiskunnan jäseniin jotka ovat heikoimmassa asemassa: sateenkaariperheiden lapsiin. Meillä kotisuomessa tämän vaikutukset luonnollisesti jäänevät vähäisemmiksi, mutta vahvoilla mormonialueilla Utahissa, Idahossa ja Arizonassa, joissa joillain alueilla kylien väiestöstä jopa 90% saattaa olla mormoneja, tämän vaikutukset ovat tuhoisia. Voimakkailla mormonialueilla sateenkaariperheiden lapset suljetaan nyt jumalten innoittamien kirkon johtajien mahtikäskyllä käytännössä kaikilta osin pois omien ikäryhmiensä vertaisryhmistä. Lapsi ei saa yhteisössä yleistä nimeämisseremoniaa seurakunnassa, lapsi ei pääse osallistumaan tasa-arvoisesti MAP-kirkon lapsille järjestämiin tapahtumiin eikä voi osallistua kirkon toimintaan täysimääräisenä jäsenenä. MAP-kirkko sulkee siis omilla ydinalueillaan saatoja ellei tuhansia lapsia ulos yhteisöistään ja kaveripiireistään. Lapset joutuvat ikätoveriensa syrjinnän kohteeksi, ulkopuolisiksi omista yhteisöistään, koska kirkko on päättänyt, että heidän syrjintänsä on sallittua.

Heikommilla mormonialueilla, kuten nyt vaikkapa Suomessa, sateenkaariperheet tuskin joutuvat kovin paljon kärsimään mormonien heihin kohdistamista syrjintätoimista, mutta kirkon käytännöt ja opit edelleen pyrkivät kasvattamaan suomalaisten mormoniperheiden lapsista sateenkaariperheitä syrjiviä aikuisia. Sateenkaariperheet tulevat uuden käytännön myötä aina olemaan kakkosluokan kansalaisia, joille ei mormonikirkon oppien ja käytäntöjen mukaan tarvitse tarjota yhdenvertaista kohtelua.

Lienee oikeutettua kysyä: Noudattaako nykypäivän mormonikirkko Suomen perustuslakia syrjiessään sateenkaariperheitä toteuttaessaan uutta käytäntöään? Uskonnonvapauslain 7§ velvoittaa, että uskonnollisten yhteisöjen tulee kunnioitaa perus- ja ihmisoikeuksia. Mormonikirkon tuore linjaus synnyttää sateekaariperheitä ja ennen kaikkea niiden lapsia syrjiviä käytäntöjä ja on näin ollen selvästi ristiriidassa sekä uskonnonvapaus- että perustuslain kanssa. Kuinka vakavaan perus- ja ihmisoikeusrikkomukseen uskonnollisen yhteisön tulee Suomessa syyllistyä ennen kuin yhteisön toimintaan puututaan viranomaisten toimesta?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti