maanantai 20. kesäkuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - Tunne Voittaa Järjen

Ihmisen aivoissa on kaksi rinnakkaista järjestelmää informaation käsittelyyn. Tunnepohjainen intuitioon luottava järjestelmä sekä analyyttiseen harkintaan perustuva järjestelmä. Intuitio on sanaton, ei-looginen, tapa ajatella kun taas analyyttinen luottaa logiikkaan ja varmennettaviin faktoihin.

Evoluutiossa intuitio on lähempänä eläimen vaistokäyttäytymistä, se on nopea, reaktiivinen ja voimakkaita tunne-elämyksiä synnyttävä järjestelmä, jonka päätehtävänä on yksilön elämän suojaaminen. Intuitiolla tehdyt päätökset tulevat mieleen nopeasti ja mahdollistavat vaaratilanteissa mahdollisimman pikaisen pakenemisen. Intuitiivinen järjestelmä jakaa asiat oletusarvoisesti hyviin ja pahoihin, pelättäviin ja rakastettaviin. Intuitiivinen päätöksenteko luottaa lujasti aiemmin opittuihin asioihin ja siksi aiemmin omaksutun informaation kanssa ristiriitaisten faktojen hyväksyminen voi tuntua hyvin vaikealta ellei jopa mahdottomalta.

Analyyttinen pätöksentekojärjestelmä taas on evoluutiossa paljon myöhemmin kehittynyt ja mahdollistaa harkintaan perustuvan päätöksenteon. Analyyttinen ajattelu pyrkii sivuuttamaan intuitiivisen ajattelun tuottamat tunnereaktiot ja luottamaan todennettaviin faktoihin. Analyyttinen päätöksenteko kuitenkin vaatii huomattavan paljon enemmän aikaa ja resursseja. Analyyttisessä ajattelussa aivot erittelevät asioita tosi vs. epätosi olettamiksi ja mallintaa ulkoista maailmaa sellaisena kuin se voidaan havaita. Analyyttinen ajattelu tähtää totuuden löytämiseen ja joutuu jatkuvasti kamppailemaan intuitiivisuudelle ominaisia ajatusoikopolkuja vastaan.

Jos ihminen ymmärtää hänellä olevan yllä kuvatut kaksi rinnakkaista päätöksentekojärjestelmää hän pystyy suojaamaan itseään monilta kognitiivisiltä vääristymiltä erottamalla tunneperustaisen intuitiivisen päätöksenteon analyyttisestä totuutta etsiessään. Jos ihminen ei tiedosta päätöksentekojärjestelmien eroja ja ryhtyy sekoittamaan niitä voi seurauksena olla ilmiö, jonka kognitioita tutkiva tiedemaailma on nimennyt motivoiduksi päättelyksi. Motivoidussa päättelyssä lähtökohtana toimiva motivaatio määrittelee päätöksentekoketjun lopputuloksen. Tavoitteena motivoidussa päättelyssä on tehdä päätöksiä, jotka selventävät jo olemassaolevia uskomuksia. Motivoidussa päättelyssä ihminen on hyvin altis tekemään hätäisiä johtotopäätöksiä ja hänen ennakkoasenteensa ilmenevät tarkoituksenhakuisena päättelynä, jossa mahdollisia todisteita, oikeita tai tekaistuja, tulkitaan kapeasti tulkitsijan omassa viitekehyksessä sekä jätetään ristiriitaiset todisteet kokonaan huomiotta tai ne selitetään pois jollain tekaistulla perustelulla. Sosiaalipsykologisissa kokeissa tutkijat ovat havainneet ihmismielen toimivan pääsääntöisesti kahdessa tilassa, joita he kutsuvat "kuumaksi kognitioksi" ja "kylmäksi kognitioksi". Kuuma tila on tunteellinen, nopea ja tyypillisesti vahvistaa ennakkoasenteita kun taas kylmässä tilassa päätöksenteko on objektiivisempaa ja tarvitsee enemmän aikaa sen vaatiman analyyttisyyden takia.

Kulttitutkijat ovat jo pitkään ymmärtäneet kuinka ajatusten sijaan tunteisiin vaikuttaminen on helpompaa. Ei siis ihme, että uskonnollisissa lahkoissa ja kulteissa painotetaan tunnepohjaista päätöksentekoa, eikä MAP-kirkko ole tässä asiassa poikkeus. Määrittelemällä totalistisesti uudelleen jäsenen tunteet ja sen jälkeen herättelemällä ja ohjailemalla tunteita rituaalien, eleiden, musiikin, äänenkäytön ja valaistuksen avulla synnytetään jäsenelle tunnekokemuksia, joilla ohjataan jäsenen pätöksentekoa. Negatiiviset tunteet ohjataan usein jäsentä itseään tai ulkopuolisia vastaan ja positiiviset tunteet yhteisöä kohtaan. Ennen pitkää tunnemanipulaation uhri voi tuntea itsensä hämmentyneeksi ja kadottaa itseluottamuksensa, sillä kun kirkko on määritellyt tunteet uudelleen ja jotkin tunteet sekä ajatukset pahoiksi tai synniksi niin uhri päätyy tuntemaan syyllisyyttä tunteistaan ja ajatuksistaan.

MAP-kirkossa vierastetaan sellaisten asioiden oppimista jotka kyseenalaistavat kirkon oppeja.
MK 2 Nefi 9:28  Oi tuota Paholaisen viekasta suunnitelmaa! Oi ihmisten turhamaisuutta ja heikkoutta ja järjettömyyttä! Kun he ovat oppineita, he pitävät itseään viisaina eivätkä kuule Jumalan neuvoa, sillä he panevat sen syrjään luullen tietävänsä itse, minkä vuoksi heidän viisautensa on järjettömyyttä, eikä se heitä hyödytä. Ja he hukkuvat
29  Mutta on hyvä olla oppinut, jos he kuulevat Jumalan neuvoja.
Vaikka kirkko jollain tasolla kannustaa ihmisiä opiskelemaan ja hankkimaan ammatin niin kaikki objektiivinen tieto ei kuitenkaan ole kirkon mukaan hyväksi jäsenille. Samaa korostavat monet kirkon johtajien puheet, joista ehkä legendaarisin on edesmenneen Boyd K. Packerin "The Mantle is Far, Far Greater Than the Intellect" -puhe, jossa Packer julisti jotakuinkin näin:
Ei ole olemassa sellaista kuin tarkka, objektiivinen kirkon historia ilman, että huomioi niitä henkisiä voimia, jotka ovat työssään.
Ei ole sellaisia asioita kuin opillinen, objektiivinen tutkimus piispan virassa ilman, että huomioi hengellistä ohjausta, arvostelukykyä ja ilmoitusta. Sellainen ei ole oppineisuutta. Siten, toistan, ei ole olemassa sellaista asiaa kuin tarkka tai objektiivinen kirkon historia, joka jättää Hengen huomiotta.
"Henki" on mormonikirkon määrittelemä tunne-elämyksellinen kokemus, jonka voi esim. kokea kuunnellessaan toisen jäsenen puhetta jne. Puheessaan Packer siis kehottaa jäseniä luottamaan tunne-elämykselliseen ja motivoituun päättelyyn, voimakkaammin kuin analyyttisiin päätöksentekotapoihin. Samaa jatkaa Opin ja Liittojen kirja, jossa kerrotaan kuinka Jumala vahvistaa jäsenille tunne-elämyksellisesti asioita.
OL 9:8  Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi; sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein, ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesipalamaan sisälläsi; sen tähden sinä tunnet, että se on oikein.
Mutta ellei se ole oikein, sinulla ei ole mitään sellaisia tunteita, vaan ajatuksesi hämärtyvät, niin että unohdat sen, mikä on väärin; sen tähden sinä et voi kirjoittaa sellaista, mikä on pyhää, ellen minä sitä sinulle anna.
Jae 8 kuvaa vahvistusvinoman ja jae 9 kognitiivisen dissonanssin, mutta siten, että jäsen päätyy käyttämään tunneilmiöitä päättelyssään kirkon eduksi. Näin määriteltynä vahvistusvinouma ja kognitiivinen dissonanssi estävät jäsentä löytämästä mitään sellaisia totuuksia, jotka ovat hänen uskomustensa kanssa ristiriidassa. On suorastaan huumaannuttavaa kun uskottelee itselleen saavansa Jumalalta suoraa ilmoitusta onnistuessaan synnyttämään itselleen juuri omia uskomuksia tukevan voimakkaan tunne-elämyksen kuvatunkaltaisessa tilanteessa. Jäsen on luonnollisesti tämän OL:n kohdan luettuaan virittyneessä tilassa ja haluaa saada kuvatun tunne-elämyksen rukoukselleen, joten kenellekkään ei varmasti tule yllätyksenä, että näitä tuntemuksia syntyy. Samoilla linjoilla on myös Mormonin kirja viimeisessä luvussaan.
MK Moroni 10: Ja Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta.
Ja kaikki, mikä on hyvää, on oikeaa ja totta; niinpä mikään, mikä on hyvää, ei kiellä Kristusta, vaan tunnustaa, että hän on.
Ja Pyhän Hengen voimasta te voitte tietää, että hän on; sen tähden minä tahdon kehottaa teitä olemaan kieltämättä Jumalan voimaa, sillä hän toimii voiman kautta ihmislasten uskon mukaan, samana tänään ja huomenna ja ikuisesti.
Mormonin kirja vie asian jopa vähän pidemmälle rajatessaan hyvän ja oikean ulkopuolelle kaiken sellaisen informaation, joka kyseenalaistaa mormoni käsityksen Kristuksesta. Mormonin kirja siis lukitsee vastauksen, ei jätä vaihtoehtoja, ja vaatii uskomaan vain yhdellä ja ainoalla tavalla. Mormonin kirja kehottaa luottamaan tunne-elämykselliseen intuitiiviseen kokemukseen informaation käsittelyssä ja kaikki analyyttinen ajattelu, joka tuon tunne-elämyksen voisi kyseenalaistaa, määrittyy automaattisesti pahaksi jäsenen omaksuessa mustavalkoisen ajattelun. Ei siis ole mikään ihme, että jäsenet käyttävät "tiede ei tiedä kaikkea" ajatuksenpysäytyskliseen kaltaisia lausumia pysäyttääkseen omat analyyttiset ajatusprosessinsa kun intuition tuottamat tunne-elämykset ovat ristiriidassa loogisen informaation kanssa.

MAP-kirkko määrittelee viitekehyksen, jossa jäsenen ainoa tapa tiedonkeruuseen on Henki, intuitiivinen ja tunne-elämyksellinen kokemus. Tunne-elämyksiinsä järkähtämättömästi luottavalle on jotakuinkin mahdotonta "puhua järkeä," sillä jokainen omien uskomusten kanssa ristiriitaisen informaation synnyttävä kognitiivinen dissonanssi luokittuu lähes automaattisesti valheeksi. MAP-kirkon manipuloinnin uhrille, joka on hylännyt analyyttiset ajatteluprosessit, kirkon oppien ja johtajien ohjeiden mukaan epäluotettavina, todisteet ja objektiivisuus eivät enää merkitse mitään sillä hän elää kirkon uudelleen määrittelemien tunteiden ja intuition varassa.

Huhtikuussa 2015 Helsigin Sanomat julkaisi intuitiosta artikkelin, jossa haastateltiin psykologian tohtori Tapani Riekkiä. Tässä muutamia otteita tuosta kirjoituksesta.
Sosiaalipsykologian tutkimukset ovat osoittaneet, että intuitio vie meitä helposti harhaan. Pidämme esimerkiksi pitkiä miehiä parempina johtajina kuin lyhyitä, vaikka pituus ei kerro mitään ihmisen johtajantaidoista. Tällaiset ajatteluvirheet syntyvät aivoissamme salamannopeasti ennen kuin rationaalinen ajattelu ehtii mukaan.
Intuitiosta puhutaan usein jonkinlaisena sisäisenä äänenä, joka tietää, miten asiat oikeasti ovat. Ihminen voi esimerkiksi perustella valintojaan intuitiolla: tämä ratkaisu tuntui oikealta.

"Intuitio koostuu useista tiedostamattomista prosesseista, joihin vaikuttavat monet tilannetekijät. Intuitiolla ei ole välttämättä mitään tekemistä objektiivisen todellisuuden kanssa", Riekki sanoo.
Koehenkilöitä pyydettiin ottamaan kantaa moraalisiin kysymyksiin, esimerkiksi siihen, hyväksyvätkö he serkkujen välisen seksin. Ympäristö vaikutti koehenkilöiden näkemyksiin. Kun tutkimustilaan suihkutettiin pahanhajuista sprayta, näkemykset olivat konservatiivisempia.
Tässä on yksi intuitiivisen ajattelun sudenkuopista: intuitiota voi helposti manipuloida ilman, että olemme siitä tietoisia.
Jos intuitiolle lähtee etsimään aktiivisesti vahvistusta, erilaisia selityksiä löytyy helposti, mutta sen vastainen olennainen yksityiskohta saattaa jäädä huomaamatta, Riekki sanoo.
"Intuitio on kaksiteräinen miekka: sen kautta saa loistavia ideoita, mutta se voi myös vinouttaa päätöksentekoa. Kannattaa kuunnella intuitiota, mutta ei pidä uskoa kaikkea, mitä ajattelee."
Kirkon Hengeksi määrittelemien tunteiden ja intuition siirto takaisin itselleen ja kirkon määrittelemästä viitekehyksestä luopuminen on tärkeä osa toipumista. Tunteet kertovat vain yksilön omasta tunnereaktiosta kussakin tilanteessa ja ilmaantuvien tunteiden syitä onkin syytä pohtia analyyttisesti sen sijaan että kuvittelee niiden olevan selestisiä viestejä. Omien tunteiden, myös kielteisten, hyväksyminen sellaisenaan auttaa saavuttamaan vapauden ja itsetietoisuuden. Oman mielen kykyyn päätellä asioita analyyttisesti on syytä luottaa kaikista mielessä pyörivistä epäilyksistä ja ristiriitaisista tunteista huolimatta, parempaakaan kun ei ole tarjolla ilman että altistuisi elämään muiden määrittelemillä tavoilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti